Algemene Voorwaarden – Suc6Banen – Werving en Selectie

Inleiding:

Dit document bevat de Algemene Voorwaarden van Suc6Banen. Deze zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige offertes, aanvragen, opdrachten en overeenkomsten tussen Suc6Banen en onze opdrachtgevers. Afwijkende/aanvullende voorwaarden maken alleen deel uit van een overeenkomst tussen Suc6Banen en onze opdrachtgever als deze afwijkende/aanvullende voorwaarden schriftelijk zijn aanvaard door Suc6Banen.

Art.1: algemeen Werving en Selectie

1.a
Na het geven van een opdracht tot werving en selectie ten behoeve van indiensttreding bij opdrachtgever (of een vergelijkbare vorm van tewerkstelling) zal Suc6Banen hiervoor één of meerdere kandidaten selecteren en deze voordragen aan opdrachtgever. Door accorderen van het voorstellen van een kandidaat, verklaart en erkent opdrachtgever dat kennismaking met de betreffende kandidaat en eventuele volgende kandidaten plaatsvindt met in achtneming van alle condities en voorwaarden zoals bij deze algemene voorwaarden zijn beschreven. Van een succesvolle vervulling van de werving en selectieopdracht is sprake indien een door Suc6Banen bij opdrachtgever voorgestelde kandidaat de arbeidsovereenkomst accepteert (of anderszins werkzaam wordt gesteld).

1.b
De opdrachtgever wordt in de gelegenheid gesteld kosteloos kennismakingsgesprekken te houden met de voorgedragen kandidaat. Suc6Banen is pas gerechtigd een bemiddelingsfee in rekening te brengen wanneer opdrachtgever, overeenkomstig het artikel m.b.t. honorarium van deze algemene voorwaarden, een arbeidsovereenkomst aangaat met een door Suc6banen voorgedragen kandidaat.

1.c
Het is de opdrachtgever niet toegestaan gegevens van voorgestelde kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming aan derden bekend te maken. Indien de opdrachtgever geen overeenkomst aangaat met de kandidaat dient de opdrachtgever de gegevens te vernietigen.

1.d
Suc6Banen zal in het gehele proces van werving en selectie als tussenpersoon fungeren. Afspraken voor 1e kennismakinggesprek, vervolg gesprekken of enigerlei afspraak die tussen de opdrachtgever en kandidaat dient plaats te vinden zal tot stand komen door tussenkomst van Suc6Banen.

1.e
Opdrachtgever mag alleen na overleg met Suc6Banen informatie inwinnen over de kandidaat d.m.v. een referentie check.

Art.2: bemiddelingsfee

2.a
No cure no pay is waar Suc6Banen voor staat. Opdrachtgever is alleen een bemiddelingsfee verschuldigd als er een succesvolle invulling plaatsvindt door een voorgedragen kandidaat van Suc6Banen.

2.b
De bemiddelingsfee zal berekend worden conform onze prijsstelling welke wij u separaat zenden op uw verzoek bij aanvraag van een offerte of opdracht.

2.c
De bemiddelingsfee zal berekend worden over het bruto jaarsalaris op basis van fulltime dienstverband van de kandidaat, vermeerderd met de daarover verschuldigde BTW. Het bruto jaarsalaris is het jaarsalaris is inclusief vakantiegeld, bonussen en 13de maand. Suc6Banen hanteert een minimum aan bemiddelingsfee van € 2.750,- exclusief btw, tenzij anders overeengekomen met Suc6Banen.

2.d
De opdrachtgever is buiten een bemiddelingsfee geen andere kosten verschuldigd ten behoeve van de uitvoering van de gegeven werving en selectieopdracht. Tenzij hier uitdrukkelijke separate afspraken over zijn gemaakt tussen Suc6Banen en de opdrachtgever.

Art.3: facturering

3.a
Opdrachtgever is gehouden zo spoedig mogelijk, na ondertekening van de arbeidsovereenkomst met de door Suc6Banen voorgedragen kandidaat, de gegevens te verstrekken die nodig zijn voor het bepalen van de bemiddelingsfee en de startdatum van de betreffende kandidaat. Indien opdrachtgever deze benodigde gegevens niet of niet tijdig, onvoldoende of onjuist verstrekt is Suc6Banen gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris en de startdatum te schatten en conform die inschatting te factureren.

3.b
Suc6Banen factureert de bemiddelingsfee in 2 termijnen. 1e termijn betreft 50% van de bemiddelingsfee na ondertekening van de arbeidsovereenkomst. 2e termijn betreft 50% van de bemiddelingsfee na proeftijd conform de afgesloten arbeidsovereenkomst.

3.c
Suc6Banen hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Opdrachtgever is niet bevoegd een betaling van een factuur jegens Suc6Banen op te schorten. Indien volledige betaling van de gestuurde factuur uitblijft is opdrachtgever in verzuim, zonder dat daar een nadere ingebrekestelling voor vereist is.

3.d
Blijft opdrachtgever in verzuim, ondanks een aanmaning met de aanzegging van verschuldigdheid van buitengerechtelijke incassokosten, zal Suc6Banen de vordering ter incasso aanbieden aan een later gekozen incassobureau. Extra kosten hieruit voorvloeiend zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Art. 4: algemene bepalingen

4.a
Suc6Banen is gehouden om zich in het kader van een opdracht in te spannen om geschikte kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van indiensttreding bij de opdrachtgever. Voor de beslissing om met een door Suc6Banen geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze arbeidsovereenkomst, de beloning en de arbeidsomstandigheden is de opdrachtgever verantwoordelijk. Suc6Banen aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door een kandidaat die door Suc6Banen is aangedragen.

4.b
Indien de opdrachtgever een door Suc6Banen aangedragen kandidaat afwijst of de kandidaat een aanbod van de opdrachtgever afwijst en binnen 12 maanden na het kennismakingsgesprek met de kandidaat alsnog een arbeidsovereenkomst, in enigerlei functie, tussen opdrachtgever en kandidaat tot stand komt, dan is betreffende opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de bemiddelingsfee overeenkomstig het gestelde in artikel 2 van deze algemene voorwaarden.

4.c
Het is opdrachtgever verboden op enigerlei wijze gegevens over kandidaten aan derden door te geven of kandidaten aan derden voor te stellen. Indien opdrachtgever dit verbod overtreedt, dan is opdrachtgever overeenkomstig artikel 2 van deze voorwaarden gehouden tot betaling van de bemiddelingsfee.

Art. 5: garantieregeling

5.a
Indien een door Suc6Banen bemiddelde kandidaat binnen één maand na indiensttreding niet meer bij de opdrachtgever in dienst is, zal Suc6Banen, mits de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting van de 1e termijn van de bemiddelingsfee jegens Suc6Banen heeft voldaan, eenmalig, naar beste vermogen, een nieuwe kandidaat trachten te werven en te selecteren voor dezelfde functie waarin, en tegen een vergelijkbaar salaris waarvoor de eerste kandidaat bij de opdrachtgever werkzaam is geweest. De procedure conform de oorspronkelijke opdrachtbevestiging zal hiertoe opnieuw worden opgestart.

5.b
Indien de opdrachtgever van de garantieregeling gebruik wenst te maken, dient hij Suc6Banen binnen 14 dagen na beëindiging van het dienstverband met de eerste kandidaat daarvan schriftelijk in kennis te stellen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever op het bepaalde in dit artikel geen beroep (meer) kan doen.

5.c
Indien Suc6Banen binnen 3 maanden na beëindiging van het dienstverband met de eerste kandidaat er niet in slaagt een nieuwe kandidaat te werven en te selecteren, die bij de opdrachtgever in dienst treedt, zal Suc6Banen de factuur voor de 2e termijn van de bemiddelingsfee niet versturen en is opdrachtgever deze dus niet verschuldigd. Indien Suc6Banen hier wel in slaagt binnen 3 maanden om de vacature opnieuw in te vullen is opdrachtgever de 2e termijn van de bemiddelingsfee wel verschuldigd. Voor voorwaarde bemiddelingsfee zie artikel 3.b.

5.d
De garantieregeling is niet van toepassing indien de kandidaat niet meer in dienst is bij opdrachtgever door oorzaken die te maken kunnen hebben met veranderde functie-inhoud, reorganisaties, fusies en overnames, vertrek direct leidinggevende, surseance van betaling, faillissement van opdrachtgever of overlijden van de kandidaat.

Art.6: einde opdracht

Een opdracht tot werving en selectie eindigt in elk geval door succesvolle vervulling van de opdracht, door intrekking van de opdracht door Suc6Banen of de opdrachtgever en – indien een termijn is afgesproken – door tijdsverloop. Het eindigen van een opdracht laat verplichtingen van de opdrachtgever jegens Suc6Banen m.b.t. door Suc6Banen bij opdrachtgever geïntroduceerde kandidaten onverlet.

Art.7: tenslotte

7.a
Suc6Banen behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen eerst van toepassing zijn zodra Suc6Banen opdrachtgever daarvan in kennis heeft gesteld.

7.b
De overeenkomst alsmede de opdracht, de aanvraag en de offerte van Suc6Banen worden volledig beheerst door Nederlands recht.

7.c
Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Suc6Banen, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

Onze voorwaarde kunt u ook downloaden: